คำสั่งเบื้องต้น พื้นฐานที่ใช้ในการเริ่มต้นเขียนโปรแกรมภาษา PHP โดยจะเน้นไปในส่วนที่ใช้งานบ่อย มาเริ่มกันเลยดีกว่าครับ

<?…?>      = Tag ในคำสั่ง php

print      = แสดงคำพูดในเครื่องหมาย “…”; ไม่มีการคำนวนค่า เช่น print “…”;

echo      = แสดงคำพูดและการคำนวนในเครื่องหมาย “…”, x +,-,*,/ y; เช่น echo “…”, x+ y;

= ไว้คั่นคำสั่ง “…” เพือแสดงเครื่องหมายเช่น echo , print “”…” “; หรือ “$”;

n      = ไว้ขึ้นบรรทัดใหม่ใน Source แต่ไม่แสดงผลบนบราวเซอร์ เช่น print , echo “n”;

#,//      = คำสั่งสำหรับห้ามทำการแสดงผลของคำสั่งวางไว้หน้าคำสั่ง echo , print เช่น #,// echo , print “…”;
หรือการใช้ /* เพื่อเริ่มต้น และ */ เพื่อถึงจุดที่กำหนดไว้ เช่น /*…*/

 

$… = “…”;      = เป็นค่าแสดงตัวแปร เช่น $… = “…”;  , การแสดงผลเช่น print , echo “… $…”;
(สามารถคำนวนผลได้ เช่น $… +1 หรือ ++ และ $… -1 หรือ $… –)

$a
= “…”;   = เป็นตัวแปรไว้เก็บค่าหลายๆๆ ค่า
หมายถึง ลำดับของตัวแปร 1,2,3,… และสามารถนำมาคำนวนได้เช่น “a[0] + a[1] + a[2]“;

%      = เป็นตัวแปรในการหารแต่เอาแค่เศษ เช่น echo $1 % $2; หรือ echo 100 % 250;

เงื่อนไข      =   >   มากกว่า
<   น้อยกว่า
>=   มากกว่าหรือเท่ากัน
<=   น้อยกว่าหรือเท่ากัน
==   เท่ากัน
!=   ไม่เท่ากัน

if      = เป็นคำสั่งที่ใช้ตรวจสอบว่าผลของการเปรียบเทียบว่าจริงหรือเท็จ อยู่ในรูปแบบ
if ( การเปรียบเทียบเช่น x >,<,>=,<=,==,!= y )
{
ถ้าจริงให้โปรแกรมเขียนอยู่ในนี้
โปรแกรม ….
โปรแกรม ….
}
ถ้าไม่จริงให้โปรแกรมเขียนอยู่ในนี้
โปรแกรม ….
โปรแกรม ….

else      = เป็นคำสั่งที่จะใช้ร่วมกับ if แต่ใช้ตรงกันข้ามกันมีรูปแบบดังนี้

if (การเปรียบเทียบ)
{
ถ้าจริงให้โปรแกรมเขียนอยู่ในนี้
โปรแกรม ….
โปรแกรม ….

}
else
{
ถ้าไม่จริงให้โปรแกรมเขียนอยู่ในนี้
โปรแกรม ….
โปรแกรม ….

}

และสามารถใช้ if และ else กับการเปรียบเทียบได้ เช่น กำหนด $weight = 50;
if ($weight > 25)
{
print “คุณผอมไปนะ”;
}
else
{
print “คุณอ้วนไป”;
}

and (&&)   = การใช้คำสั่ง if แบบมีช่วงโดยการใช้คำสั่ง and เช่น กำหนด   $score = 90;
print “ได้เกรด <b>$score</b><br>”;

if ( $score >= 80 && $score <= 100)
{

print “ได้เกรด A”;
}
print “<br>จบการตัดเกรด”;

#   คือมีคะแนนระหว่าง 80 ถึง 100 ถึงจะแสดงผล ได้เกรด A

การเปรียบเทียบหลายค่าเช่น  กำหนด   $score = 53;
print “ได้เกรด <b>$score</b><br>”;

if ( $score >= 80 && $score <= 100) {

print “ได้เกรด A”;
}
if ( $score >= 70 && $score <= 79) {

print “ได้เกรด B”;
}
if ( $score >= 60 && $score <= 69) {

print “ได้เกรด C”;
}
if ( $score < 60) {

print “ได้เกรด <b><font color=red>F</font></b>”;
}
print “<br>จบการตัดเกรด”;

or (||)   = ตรวจสอบค่า $… ในช่องใดช่องหนึ่ง เช่น กำหนด   $user = adicia;   $pass = istrator;
if ( $user ==”” || $pass==”” ) {
print “กรุณาอย่าให้เป็นช่องว่าง”;
}
else {
print “Username คือ $user<br>”;
print “Password คือ $pass<br>”;
}

for   = การใช้คำสั่งในการกระทำซ้ำไปซ้ำมา มี 3 คำสั่ง 1. for 2. while 3. do..while
1. for มีรูปแบบดังนี้
for ($for = x;$for < y;$for ++)
#   x คือค่าเริ่มต้น y คือค่าสุดท้าย -1
{
print “…”;
}
2. while
$while = 1;
while ( $while < y )
#   ถ้า $while น้อยกว่า y
{
print “$while = …<br>”;
$while ++;
#   ถ้า ++ นำเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และถ้า — จะลดค่าลงเรื่อยๆ
}
3. do…while
$while = x;
do
{
print “$while = …<br>”;
$while –;
}
while ( $while > y );
print “End”;
#   กระทำ do เลยแล้วมาตรวจสอบ ค่า while

Function   = รูปแบบ
function Name ( )
#   ชื่อของ function
{

}
Name();

Parameter   = รูปแบบ
function Name ( $parameter )
#   ชื่อของ function
{
echo “Name = “,3.14 * $parament * $parament,”<br>”;
}
Name( x );
#   x คือจำนวนตัวเลข
#   อาจจะใช้ if ช่วยตรวจสอบ
function Name ( $parameter )
#   ชื่อของ function
{
if ( $parameter >=0 )
{
echo “Name = “,3.14 * $parament * $parament,”<br>”;
}
else
{
echo “ค่าที่ใช้ต้องมีค่ามากกว่า <b><font color=red>0</font></b> นะครับ”;
}
}
Name( x );
#   สามารถใช้ Function ได้ในทุกสถานที่มีรูปแบบดังนี้
<?
# Name ชื่อ      Name( x );
?>
#   หรือเรียก Function จากไพล์อื่นโดย
<?
require “ที่อยู่ของไพล์ function”;
Name ( x );
?>

 

Comments