PHP : การใช้เงื่อนไข if else แบบย่อ

โปรแกรมเมอร์ หลายๆ คนมักใช้ if else ในการจัดการกับทางแยกของปัญหาว่า หากเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นโปรแกรมจะไปในทางไหน ซึ่งรูปแบบของ if else ปกติคือ

if (เงื่อนไข){
      statement
}else if(เงื่อนไข){
      statement
}else{
     statement
}

ซึ่งหากมีเงื่อนไขแค่นิดเดียว แต่เรากลับต้องเขียน if else เต็มรูปแบบ มันก็อาจทำให้โค้ดของเรารกหูรกตา อาจเขียนในรูปแบบย่อได้ดังนี้

echo $x == 0 ? "OK" : "Sorry";

โดยมีความหมายว่า ถ้าตัวแปร x มีค่าเท่ากับ 0 ผลลัพธ์เท่ากับ OK ถ้าไม่ใช่ก็เท่ากับ Sorry

แค่นี้แหละครับ สั้นๆ ง่ายๆ ลองเอาไปใช้กันดู สำหรับการเขียน if else แบบย่อ นี้ควรระวังเรื่อง syntax ให้ดีนะครับ error มาจะหาลำบาก เพราะโค้ดบรรทัดเดียว อาจลายตาได้

Comments