Tag: รถยนต์ 2559

26Feb
General

ภาษีสรรพสามิตรถยนต์ปี 2559 เตรียมปรับขึ้นในปีหน้านี้

ภาษีรถยนต์ทุกชนิดจะมีการปรับอัตราภาษีสรรพสามิตรถยนต์ใหม่ในปีหน้านี้ (พ.ศ.2559) เป็นต้นไป ซึ่งจะคิดตามอัตราการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) แทนการคิดตามความจุกระบอกสูบแบบเดิม ทำให้รถยนต์ส่วนใหญ่ที่ขายอยู่ในตลาด มีราคาสูงขึ้น เพราะต้นทุนค่าภาษีจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 3-10...