Tag: วิธีติดตั้ง Font บน Windows 7

26Feb
Computer

วิธีติดตั้ง Font บน Windows 7

เดิมทีคอมพิวเตอร์ของเรา เมื่อลง Windows มาพร้อมใช้งานแล้ว ฟ้อนต์ที่อยู่ในเครื่องของทุกเครื่อง จะเป็นฟ้อนต์มาตรฐาน ซึ่งเครื่องไหนๆ ก็มีเหมมือนกันหมด แต่ถ้าหากเราต้องการฟ้อนต์ที่แปลกกว่าคนอื่น...