Tag: เขียน php ให้เร็ว

26Feb
Programming

การเขียน PHP ที่ช่วยให้เว็บเร็วและแรงขึ้น

การเขียน PHP ที่ช่วยให้เว็บเร็วและแรงขึ้น ปิดการใช้งานในส่วนของ register_globals การแสดงผลข้อมูลโดยการใช้คำสั่ง echo แทน print...