Tag: wp_nav_menu wordpress

26Feb
Wordpress

ฝึกใช้ Custom Menu ร่วมกับ Theme ที่เราเขียนเอง

wordpress หากเราเขียนธีมขึ้นมาใช้เองนั้น อาจมีโครงสร้างของ CSS ที่แตกต่างกันออกไป ต่างคนก็ต่างสไตล์การเขียน จึงยากที่จะกำหนดค่าให้เหมือนกันทุกธีมทุกครั้ง หากเราใช้งานฟังก์ชั่นไม่ถูก หรือไม่คล่องนั้น...